Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Herinrichting

De herinrichting van de Oude Vest moet het kernwinkelhart nieuw leven inblazen.

"Unieke kans om de binnenstad een nieuw aanzicht te geven"

Op 12 maart 2020 kondigde het lokaal bestuur Dendermonde aan om “resoluut voor een volledige herinrichting in plaats van een loutere heraanleg” van de Oude Vest te gaan.

“De herinrichting van de Oude Vest is een unieke kans om de binnenstad van Dendermonde een nieuw aanzicht te geven. Daarom leggen we de lat hoog. Bij het bestek hoort een nota die aangeeft waar de ambitie van het lokaal bestuur ligt en wanneer de herinrichting een succes mag genoemd worden. Werf 3 in het meerjarenplan is volledig gewijd aan de herinrichting van de Oude Vest. #project9200”, aldus het bestuur toen.

“Na de herinrichting is de Oude Vest hét grote verbindende element dat alle omliggende functies – winkelen, wonen, vertoeven – met elkaar verknoopt. Dat gebeurt door een kwalitatief ingerichte publieke ruimte waarin het verblijfskarakter centraal staat. De aantrekkingskracht van de Oude Vest is bovenlokaal.”

Ambitieuze plannen voor de Oude Vest

De stad Dendermonde formuleerde in maart 2020 onder meer deze ambities voor de Oude Vest.

 • De Oude Vest staat niet op zich. Aan de ene kant linken we de Oude Vest aan de Brusselsestraat, aan de andere kant aan de Papiermolenstraat en de Leopoldlaan.
 • De Oude Vest is de belangrijkste plek om te winkelen in de hele binnenstad. Kleinhandel moet hier alle kansen krijgen. Tegelijk is het een uitdaging om de andere functies langs Oude Vest ook te faciliteren. Evenveel aandacht moet gaan naar de Oude Vest als een plek waar het aantrekkelijk is om te wonen en naar de Oude Vest als onderdeel van het toeristisch aanbod dat de historische binnenstad heeft.
 • We zorgen ervoor dat de Oude Vest nog altijd plaats kan bieden aan verschillende evenementen.
 • De Oude Vest speelt een belangrijke rol op vlak van mobiliteit in de binnenstad. De doelstelling is om doorgaand autoverkeer te weren en de impact van plaatselijk verkeer zoveel mogelijk te beperken.
 • De parking onder Hof van Saeys (de vroegere Abdijschool) wordt de centrumparking voor dit deel van de binnenstad. Langparkeren verdwijnt in de Oude Vest uit het straatbeeld. Er worden nog een aantal plaatsen voor Shop & Go voorzien.
 • We besteden in het ontwerp extra aandacht aan aanliggende straten, markante gebouwen en grote projecten.
 • We zoeken naar een manier om het historisch kader van de vroegere Vestengracht en de toegangen naar de oude stadspoorten opnieuw zichtbaar te maken in het straatbeeld.
 • Een aanpassing over de hele Oude Vest heeft door haar schaal een bijzonder grote impact. We grijpen de kans om bij de herinrichting maximaal in te zetten op een klimaatbestendig ontwerp. We zetten in de eerste plaats in op ontharding.
 • Dendermonde behaalde het label ‘Kindvriendelijke Stad’. Kinderen en jongeren maken vaak op een andere manier gebruik van de publieke ruimte dan volwassenen. Dit verdient expliciete aandacht bij de inrichting van de Oude Vest.
 • We zorgen ervoor dat de Oude Vest en alle functies voor iedereen op een volwaardige manier toegankelijk zijn. De nadruk ligt hierbij op zelfstandigheid.
 • We voeren een gescheiden stelsel van afval- en regenwater in. We voorzien bij de herinrichting van de Oude Vest de nodige infrastructuur om in de toekomst rioleringen en regenwaterafvoer op aan te sluiten. Inspraaktraject Om deze ‘remake’ te realiseren kiest de stad voor een inspraaktraject waarbij zowel bewoners, bezoekers als handelaars hun inbreng kunnen doen en nadien de vruchten ervan plukken. Op basis van het inspraaktraject willen we als lokaal bestuur een gedragen visie ontwikkelen voor het kernwinkelhart. Enerzijds een visie op gebruiksvriendelijke inrichtingen, anderzijds een visie op de commerciële ontwikkeling van ons kernwinkelhart. Met het oog op een kwalitatief traject kiest het lokaal bestuur ervoor om het traject extern te laten begeleiden. De eerste participatiemomenten gaan reeds van start in juni 2020. Aanvullend op het inspraaktraject zal de stad Dendermonde ook overgaan tot het aanstellen van een ontwerper en de aanwerving van een centrummanager, die de bekommernissen van de handelaars tracht te detecteren en te behartigen.

Ambitienota

In de ambitienota staat waar de ambitie van het lokaal bestuur ligt en wanneer de herinrichting een succes mag genoemd worden. Meer info over het project lees je op de website van de stad Dendermonde . Heb je vragen of opmerkingen, contacteer oudevest@dendermonde.be.